Campulung Muscel's own encyclopedia

Cadrul natural al localităţii Corbi:

PREZENTARE GENERALĂ

Comuna Corbi, Arges


Străveche vatră românească, comuna Corbi din judeţul Argeş este un pământ generos, un adevărat pergament pe care s-au înscris temeinic, pentru eternitate, mărturii ale existenţei noastre multimilenare în spaţiul carpato-danubiano-pontic.

Situată în zona central-nordică a judeţului Argeş, pe cursul mediu al Râului Doamnei, cu o populaţie de 4.438 de locuitori şi o suprafaţă de 5.652 de hectare, pitoreasca aşezare subcarpatică Corbi este constituită, actualmente, din satele: Corbi - centru administrativ, Jgheaburi, Poenărei, Corbşori, Stăneşti şi Poduri, ca urmare a reorganizării administrativ-teritoriale din anul 1968.

În cadrul localităţilor componente, cea mai veche atestare documentară se consemnează în istoria satului Corbi ("Corbii de Piatră") - menţionat iniţial în hrisovul din 15 aprilie 1456, emis de cancelaria domnească a voievodului Ţării Româneşti Vladislav al II-lea, prin care se confirmă jupanului Mogoş dreptul de stăpânire asupra "Corbilor de Piatră".


Hirsov 1456 Targoviste - comuna Corbi, Arges


Reproducem textul documentului precizat:

Din mila lui Dumnezeu, Io Vladislav voievod şi domn a toată ţara Ungrovlahiei, fiul lui Dan marele voievod. Dă domnia mea această poruncă a domniei mele boierului domniei mele jupanului Mogoş cu fiii şi cu fiicele lui, cîţifii sau fiice îi va da Dumnezeu, ca să-ifie satele anume: Corbii toţi, pe Argbiş în jos şi Corbii-de-Piatră toţi şi ocina de la Miceşti şi cu vaduri de moară şi jumătate din Malureni, pentru că sînt vechi şi drepte o cine, de dine ale lui Mogoş.

De aceea, i-am dat şi domnia mea, ca să-ifie de ocină şi de ohabă şi de nimeni neatins, după spusa domniei mele.

Martorii sînt: jupan Dragomir Udrişte şi jupan Standul vornic, jupan Mihail logofăt, jupan Stan al lui Negre, jupan Coica al lui Utmeş, jupan Cazan al lui Sahac, jupan Cazan Creţul, Dimitru şi Stoian spătari, Pahulea vistier, Balea paharnic, Cîrstea stolnic, Manea comis, Radul stratornic.

S-a scris în oraşul de scaun, Tîrgovişte,
luna aprilie 15 zile, în anul 6964 (1456).

Vladislav voievod, din mila lui Dumnezeu, domn.
Toponimul Corbii de Piatră îşi are geneza în frecvenţa considerabilă, în aria geografică locală, a corbilor (păsări semirăpitoare, omnivore, cu penele negre, cu ciocul şi picioarele puternice), care populau stâncile masive de piatră din această zonă submontană.

Toponimul Jgheaburi provine de la jgheaburile (făgaşele) adâncite de şuvoiul ploilor, al pârâiaşelor şi izvoraşelor ce se strecoară printre stâncile de gresie friabilă şi de argilă calcaroasă de pe versanţii acestei aşezări colinare.

STEMA


Stema comunei Corbi, Arges

Stema actuală a comunei Corbi este ilustrată printr-un scut tăiat, timbrat de o coroană murală de argint, ce prezintă un turn aşezat central.

În registrul superior al scutului de culoare albastră se distinge imaginea Bisericii rupestre Corbii de Piatră, pe care se află un corb, spre dreapta, cu inel în cioc şi aripile desfăcute pentru a-şi lua zborul.

În partea inferioară a scutului de culoare roşie apar, încrucişate, o toporişcă de luptă şi un fluier.CADRUL NATURAL


Cadrul natural al comunei Corbi, Arges


Frumuseţea colinară a comunei Corbi creează un decor minunat: păduri de fag şi stejar şi suprafeţe întinse ocupate de livezi cu pomi fructiferi, de păşuni şi fâneţe.

Încă din vechime, păşunile au contribuit la dezvoltarea creşterii animalelor - una dintre îndeletnicirile tradiţionale pentru locuitorii satelor acestei aşezări.

Creşterea oilor (peste 36.000 în anul 2009) reprezintă dominanta ocupaţiei tradiţionale a corbenilor, aceştia fiind ciobani deosebit de pricepuţi, renumiţi nu numai în Argeş, ci şi în toate judeţele ţării.

Actualmente, în comună sunt opt biserici, patru şcoli, cinci grădiniţe de copii, trei cămine culturale, o bibliotecă în centrul administrativ şi o filială în satul Stăneşti, trei biblioteci şcolare, două muzee, trei cabinete medicale individuale, cabinet veterinar, farmacie, ghişeu poştal, telefonie digitală, televiziune prin cablu, punct de informare turistică, sistem informaţional în noua primărie, Agenţie C.E.C. Bank, Agenţie Loto, Post de poliţie, dârstă, magazine ale cooperaţiei de consum, societăţi comerciale private, moară pentru măcinarea cerealelor, brutărie, centre de achiziţie şi procesare a laptelui, Asociaţie a crescătorilor de ovine, secţii de prelucrare a lemnului, poverne cu cazane de aramă pentru fabricarea ţuicii de prune şi o pepinieră pentru amenajarea şi întreţinerea de spaţii verzi .

Aspectul fermecător al acestei străvechi vetre româneşti este întinerit permanent cu numeroase construcţii moderne, de locuit, în care viaţa oamenilor se înscrie temeinic pe coordonatele civilizaţiei din România contemporană, europeană.

Menţionăm că încă din anul 1990, localitatea Corbi este înfrăţită (asociată) cu localitatea Brunoy din Franţa, constituind o reală punte de suflet a latinităţii comune.

Comuna Corbi păstrează inestimabile valori ale artei şi arhitecturii tradiţionale, monumente relevând geniul creator al locuitorilor care şi-au ctitorit viaţa pe aceste plaiuri legendare.

Din tezaurul spiritualităţii naţionale face parte integrantă şi Complexul monastic rupestru Corbii de Piatră, având două altare ortodoxe, cel mai vechi ansamblu de pictură murală şi primul schit de călugăriţe din Ţara Românească.

Pagina Anterioară